برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر95

نیمسال دوم 96-95

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر یاسری

مکان: کلاس2

ساعت 12/5-14/5

  زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

شنبه

تربیت بدنی1

آقایان

تربیت بدنی1

خانمها

ساعت12-15/30

  اخلاق اسلامی

مدرس: حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس7

یکشنبه
  ژنتیک

مدرس: دکتر کشاورز

مکان: کلاس2

زبان تخصصی

مدرس: خانم مصباح

مکان: کلاس2

 

کینزیولوژی و بیومکانیک(کلیات اندام فوقانی)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس7

دوشنبه
تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

آسیب شناسی

مدرس: دکتر شیبانی

مکان:کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس2

سه شنبه
   

جراحی عمومی

مدرسین: دکتر ابراهیمیام- دکتر مقدم احمدی- دکتر ملک نیا- دکتر مبین- دکتر حسین زاده- دکتر فرزان

مکان: کلاس2

تشریح اندام تحتانی نظری

مدرس: دکتر نصیری

مکان: کلاس2

چهارشنبه
    بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال دوم 96-95

ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر یاسری

مکان: کلاس7ساعت

14:00-12:30

کینزیولوژی و بیومکانیک(کلیات اندام فوقانی)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس7

اخلاق اسلامی

مدرس: دکتر محسن پورمحمد

مکان: کلاس7

شنبه

 

روانپزشکی

12:30-14:30

مدرس: دکتر علی پور رمضانی

مکان: کلاس2

    یکشنبه

 

ژنتیک

مدرس: دکتر کشاورز

مکان: کلاس2

پاتولوژی

مدرس: دکتر محمدعلی نجفی آشتیانی

مکان: کلاس2(یکهفته در میان)

پاتولوژی

مدرس: دکتر محمدعلی نجفی آشتیانی

مکان: کلاس2(یکهفته در میان)

دوشنبه

 

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2(یکهفته درمیان)

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2(یکهفته درمیان)

زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

تشریح اندام تحتانی نظری

مدرس: دکتر انصار

مکان: کلاس2(یکهفته درمیان)

سه شنبه

 

تربیت بدنی1 گروه 1 آقایان

تربیت بدنی1 گروه 2خانمها

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رستم پور، دکتر جعفری

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رستم پور، دکتر جعفری

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر95

نیمسال دوم 96-95

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  بیماریهای مغز و اعصاب

16-14

مدرس: دکتر یاسر مودبی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس2

ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس2

شنبه

 

      تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: آقای خان میرزائی

مکان: کلاس7

یکشنبه

 

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) نظری

18-16

مدرس: سید مسعود جارچیان

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) نظری

16-14

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

رادیولوژی

مدرس: دکتر احمد علیزاده

مکان: کلاس 2 گروه آناتومی

  دوشنبه

 

تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) نظری

18-16

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: بیمارستان پورسینا

ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی عملی

16-14

مدرس آقایان: دکتر علی اصغر نورسته

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان پورسینا

    سه شنبه

 

 

کینزیولوژی و بیومکانیک(ستون مهره ای)

16-14

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) عملی

مدرس: سید مسعود جارچیان

مکان: بیمارستان پورسینا

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

تربیت بدنی(1)

خانمها

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر یاسری

مکان: کلاس(5)

ساعت: 12:30-14

تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

  شنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان

روانپزشکی

مدرس: دکتر سلیمانی

مکان: بیمارستان شفا

ساعت: 11:30-13:30

اخلاق اسلامی

مدرس: حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
  ژنتیک

مدرس: دکتر کشاورز

مکان: کلاس(5)

آسیب شناسی

مدرس: دکتر نجفی آشتیانی

یک هفته در میان

آسیب شناسی

مدرس: دکتر نجفی آشتیانی

یک هفته در میان

دوشنبه

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش پوستی)

مدرس: دکتر کاوه قرائی نژاد

مکان: کلاس(7)

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش پوستی)

مدرس: دکتر کاوه قرائی نژاد

مکان: کلاس(7)

    فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس(2)

سه شنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(کلیات اندام فوقانی)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس4

تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

تشریح اندام تحتانی نظری

مدرس: دکتر ملک مسعودانصار

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه
  زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرسین: دکتر رستم پور، نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرسین: دکتر رستم پور، نورس فرد

مکان: کلاس(2)

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

تمرن درمانی( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) عملی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: پورسینا

تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)نظری

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

  شنبه

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر بابک بخشایش

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 12-14

    یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(ستون مهره ای)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

ارزشیابی دستگاه عضلانی اسکلتی نظری

مدرس آقایان: دکتر نورسته

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: کلاس(2)

ارزشیابی دستگاه عضلانی اسکلتی نظری

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

دوشنبه

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: پورسینا

  فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس(7)

تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: حاج آقا بصیری

مکان: کلاس(7)

سه شنبه
  رادیولوژی

مدرس: دکتر رقیه مولایی

مکان: بیمارستان پورسینا

    چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر95

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی شنبه
  تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی(عملی)

مدرس آقایان: دکتر عزتی

یک هفته درمیان

وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی(عملی)

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: پورسینا

یکشنبه
وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی دوشنبه
  اندیشه اسلامی(2)

مدرس: حاج آقا علی نوری سعید

مکان: کلاس(2)

  جمعیت و تنظیم خانواده

مدرس: دکتر طلوع حسندخت

مکان: کلاس گروه آناتومی(2)

سه شنبه
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی چهارشنبه
      فیزوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

مکان: کلاس(2)

پنج شنبه
برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال اول 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(همراه با دانشجویان پزشکی)(خانمها و آقایان)

مدرس:

مکان: کلاس(4)

ساعت: 12:30-14

روانشناسی عمومی و بیماران

مدرس: حسن فرهی

مکان: کلاس(2)

  شنبه
  اندیشه اسلامی 1

(همراه با دانشجویان پزشکی)(خانمها و آقایان)

مدرس:

مکان: کلاس4

اخلاق حرفه ای

مدرس: دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مکان: بیمارستان رازی

  یکشنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان و خانمها

ساعت:18-16

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر کامران عزتی

مکان: کلاس(2)

بیوشیمی و داروشناسی

مدرس: اساتید گروه بیوشیمی و فارماکولوژی

مکان: کلاس(7)

تشریح سرو گردن

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

دوشنبه

تشریح تنه نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(4)

بافت شناسی عملی

مدرس: دکتر بهادری

بافت شناسی نظری

ساعت: 15-14

مدرس: دکتر بهادری

مکان: کلاس2

زبان انگلیسی عمومی

ساعت:13-10

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: کلاس(7)

تشریح تنه عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

سه شنبه
    فیزیولوژی عمومی نظری

مدرس: نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی عملی

مدرس: نورس فرد

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال اول 99-98

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

ارتوپدی

ساعت:18-16

مدرس: دکتر آرش اریس

مکان: بیمارستان پورسینا

کینزیولوژی و بیومکانیک(اندام تحتانی)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: پورسینا

  جراحی عمومی

مدرسین: دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدطلوعی

مکان: بیمارستان ولایت

شنبه
انقلاب اسلامی ایران(آقایان)

(همراه با دانشجویان پزشکی)

مکان: کلاس5

  انقلاب اسلامی ایران(خانمها)

(همراه با دانشجویان پزشکی)

مکان: کلاس5

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی و عروقی)

مدرسین: خانمها دکتر پارسا و قلی پور

مکان: کلاس7

یکشنبه

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)نظری

یک هفته درمیان

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی و عروقی)

مدرس: دکتر نیک فرجام

تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی) عملی

مدرس آقایان: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

دوشنبه
تشریح اعصاب

مدرس: دکتر نصیری

مکان: کلاس2

تربیت بدنی2

ساعت:18-16

خانما و آقایان

تشریح سطحی بدن نظری

مدرس: دکتر نصیری

مکان: کلاس7
تشریح سطحی بدن عملی

مدرس: دکتر فغانی

تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی) نظری

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

سه شنبه
  ارتوپدی(spine)

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش تنفسی)

مدرس: دکتر ساحره مرتضوی

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال اول 99-98

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
ادبیات فارسی

همراه با دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر گلناری

مکان: کلاس3

ساعت: 18-15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرس: دکتر علی رفیع زاده

مکان: کلاس2

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی شنبه
ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها عملی

مدرس آقایان:دکتر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

  ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها نظری

مدرس:دکتر نورسته

مکان: کلاس2

یکشنبه

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

ساعت: 18-16

 

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی دوشنبه
تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس2

  سه شنبه
کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر95

نیمسال اول 99-98

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) یکشنبه
  فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)

مدرس: دکتر همایی راد

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) دوشنبه
  کمکهای اولیه

مدرس: دکتر حجت هوشیاری

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در دانشکده پرستاری مامایی رشت

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) سه شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) چهارشنبه
برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تشریح اندام بالایی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس2

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر مهسا مهدی پور

مکان: کلاس2

شنبه

 

 

روانپزشکی

13:30-11:30

مدرس: دکتر زوار موسوی

مکان: بیمارستان شفا

تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس7

یکشنبه

 

تربیت بدنی2

گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

ساعت: 16-18

زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله نظری

مدرس:  دکتر رهام پور 

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله عملی

مدرس: محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس2

دوشنبه

 

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2

  کمکهای اولیه

مدرس: حجت ذره هوشیاری  

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

( دانشکده پرستاری و مامایی رشت)

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

سه شنبه

 

 

کینزیولوژی و بیومکانیک1

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 

  اندیشه اسلامی 2

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) عملی

18-16

مدرس آقایان: دکتر علی اصغر نورسته(بیمارستان رازی)

خانمها: سمیه آذرنیا(بیمارستان پورسینا)

کینزیولوژی و بیومکانیک(ستون مهره ای)

15:30-13:30

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

  شنبه

 

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی 

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) نظری

یک هفته درمیان

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

  تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس7

یکشنبه

 

  فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

مدرس: سیدمسعود جارچیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی عملی

مدرس آقایان: دکتر علی اصغر نورسته

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: کلاس2

دوشنبه

 

لکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی 

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

رادیولوژی

مدرس: دکتر رقیه مولایی

مکان: بخش تصویربرداری بیمارستان پورسینا

  سه شنبه

 

  بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت:13:30-15:30

ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

  چهارشنبه

 

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم منصوری

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی شنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی نظری

مدرس: دکتر عزتی

یک هفته درمیان

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 14-16

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی یکشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

  کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی دوشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

ساعت: 11:30-13:30

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی سه شنبه

 

وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی نظری

یک هفته درمیان

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

  جمعیت و تنظیم خانواده

مدرس: دکتر لیلا کنفی

مکان: کلاس2

اندیشه اسلامی 2

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس2

چهارشنبه
  فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

مکان: کلاس2

ساعت:8-11

پنجشنبه
 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر99

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مدرس: دکتر عظیم رفیع زاده

مکان: کلاس(7)

  روانشناسی عمومی و بیماران

مدرس: دکتر حسن فرهی

مکان: کلاس(2)

شنبه
  اخلاق حرفه ای

مدرس: دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مکان: بیمارستان رازی

  اندیشه اسلامی 1

مدرس:  حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس7

یکشنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان و خانمها

ساعت:18-16

بیوشیمی و داروشناسی

مدرس: اساتید گروه بیوشیمی و فارماکولوژی

مکان: کلاس(7)

تشریح تنه عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

تشریح سرو گردن

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

دوشنبه

تشریح تنه نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر کامران عزتی

مکان: کلاس(2)

زبان انگلیسی عمومی

ساعت:13-10

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: کلاس(2)

  سه شنبه

بافت شناسی عملی

مدرس: دکتر بهادری

بافت شناسی نظری

ساعت: 15-14

مدرس: دکتر بهادری

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی نظری

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی عملی

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس(2)

ارتوپدی(spine)

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  شنبه
   

ارتوپدی

ساعت:12-10:30

مدرس: دکتر امیر سالاری

مکان: بیمارستان پورسینا

اصول تمرین درمانی(1) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 
جراحی عمومی

مدرسین: دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدطلوعی

مکان: کلاس(2)

تشریح اعصاب

مدرس: دکتر ابراهیم نصیری

مکان: کلاس(4)

دوشنبه
  بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش عروقی)

ساعت: 12:30-14:30

مدرس: دکتر محمدتقی آشوبی

مکان: کلاس7

تشریح اندام پایینی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

اصول تمرین درمانی عملی(1)

مدرس آقایان: دکترعلی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

 

سه شنبه

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی)

مدرس: دکتر امیر سوار رخش

مکان: کلاس7

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش تنفسی)

مدرس: دکتر ساحره مرتضوی

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
ادبیات فارسی

همراه با دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر گلناری

مکان: کلاس1

ساعت: 18-15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس2

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس2

  شنبه
فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی یکشنبه

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

ساعت: 18-16

 

ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها عملی

مدرس آقایان:دکتر نورسته

مکان: کلاس2

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

دوشنبه
تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن نظری

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی سه شنبه
کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها نظری

مدرس:دکتر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

 
  چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) یکشنبه

 

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)

مدرس: دکتر همایی راد

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) دوشنبه
  کمکهای اولیه

مدرس: دکتر حجت هوشیاری

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در دانشکده پرستاری مامایی رشت

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان سه شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) چهارشنبه
 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر99

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مدرس: دکتر عظیم رفیع زاده

مکان: کلاس(7)

  روانشناسی عمومی و بیماران

مدرس: دکتر حسن فرهی

مکان: کلاس(2)

شنبه
  اخلاق حرفه ای

مدرس: دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مکان: بیمارستان رازی

  اندیشه اسلامی 1

مدرس:  حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس7

یکشنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان و خانمها

ساعت:18-16

بیوشیمی و داروشناسی

مدرس: اساتید گروه بیوشیمی و فارماکولوژی

مکان: کلاس(7)

تشریح تنه عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

تشریح سرو گردن

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

دوشنبه

تشریح تنه نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر کامران عزتی

مکان: کلاس(2)

زبان انگلیسی عمومی

ساعت:13-10

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: کلاس(2)

  سه شنبه

بافت شناسی عملی

مدرس: دکتر بهادری

بافت شناسی نظری

ساعت: 15-14

مدرس: دکتر بهادری

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی نظری

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی عملی

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس(2)

ارتوپدی(spine)

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  شنبه
   

ارتوپدی

ساعت:12-10:30

مدرس: دکتر امیر سالاری

مکان: بیمارستان پورسینا

اصول تمرین درمانی(1) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 
جراحی عمومی

مدرسین: دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدطلوعی

مکان: کلاس(2)

تشریح اعصاب

مدرس: دکتر ابراهیم نصیری

مکان: کلاس(4)

دوشنبه
  بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش عروقی)

ساعت: 12:30-14:30

مدرس: دکتر محمدتقی آشوبی

مکان: کلاس7

تشریح اندام پایینی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

اصول تمرین درمانی عملی(1)

مدرس آقایان: دکترعلی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

 

سه شنبه

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی)

مدرس: دکتر امیر سوار رخش

مکان: کلاس7

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش تنفسی)

مدرس: دکتر ساحره مرتضوی

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال اول 1400-1399 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
ادبیات فارسی

همراه با دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر گلناری

مکان: کلاس1

ساعت: 18-15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس2

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس2

  شنبه
فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی یکشنبه

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

ساعت: 18-16

 

ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها عملی

مدرس آقایان:دکتر نورسته

مکان: کلاس2

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

دوشنبه
تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن نظری

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی سه شنبه
کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها نظری

مدرس:دکتر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

 
  چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) یکشنبه

 

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)

مدرس: دکتر همایی راد

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) دوشنبه
  کمکهای اولیه

مدرس: دکتر حجت هوشیاری

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در دانشکده پرستاری مامایی رشت

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان سه شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) چهارشنبه
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400