برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی ورودی مهر 93 نیمسال دوم 43-93

نام درس تاریخ امتحان ساعت امتحان محل امتحان
فیزیولوژی تنفس 1394/3/23

شنبه

3- 1عصر کلاس 5
نوروآناتومی 1394/3/25

دوشنبه

12/5- 10/5 صبح کلاس 5
فیزیولوژی گوارش 1394/3/27

چهارشنبه

10/5- 8/5 صبح کلاس 5
فیزیولوژی سلول 1394/3/30

شنبه

12/5- 10/5 صبح

 

کلاس 5 
آمار حیاتی 1394/4/1

دوشنبه

12/5- 10/5 صبح کلاس 5
فیزیولوژی قلب و گدش خون 1394/4/3

چهارشنبه

3- 1 عصر  کلاس 5

برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی ورودی مهر97

نیمسال دوم 97-98

محل امتحان

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

کلاس4

8:30 تا 10:30

98/3/25 شنبه فیزیولوژی اعصاب
کلاس4

13 تا 15

98/3/29 چهارشنبه فیزیولوژی تنفس
کلاس5

13 تا 15

98/4/2 یک شنبه فاماکولوژی  
کلاس4

13 تا 15

98/4/5

 چهارشنبه روشهای فیزیولوژی
کلاس4

10:30 تا 12:30

98/4/9

یک شنبه فیزیولوژی قلب و گردش خون

 

برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی ورودی مهر96

نیمسال دوم 97-98

محل امتحان

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

کلاس4

13 تا 15

98/4/9 یک شنبه کارآموزی


آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400