برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت

مقدمه :

پزشکی از جمله حرفه های مقدسی است که با هدف حفظ و ارتقای سلامت، به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها می پردازد. رشته پزشکی در مقطع دکتری عمومیMedical Doctor(MD)پایه و بنیان تمام شاخه  های تخصصی پزشکی به شمار میرود و از اینرو، کسب مهارتهای مورد انتظار در این دوره نه تنها برای ارائه مناسب خدمات پزشکان عمومی به جامعه ضروری است ، بلکه موفقیت در دوره های تخصصی و فوق تخصصی نیز مستلرم طی صحیح فرآیند طبیب شدن در دوره پزشکی عمومی میباشد.

دانش آموختگان پزشکی عمومی، دانش، هنر و مهارت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها را از طریق کسب دانش ضروری در علوم پایه پزشکی و شاخه های مختلف علوم بالینی، تمرین و ممارست در به کارگیری این علوم در مواجهه با بیماران و مراجعین و نیز تمرین و تکرار مهارتهای عملی به دست می آورند. به علاوه،لازم است به موازات کسب دانش و مهارت، به رشد اجتماعی و حرفه ای لازم برای احراز صلاحیت شغل طبابت از طریق مشارکت هدایت شده، هدفمند و توام با بازاندیشی در تعاملات حرفه ای در طول تحصیل به خصوص در ضمن کارآموزی و کارورزی دست یابند.

چشم انداز:

ما برآنیم با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی عمومی در دانشکده و مراکز آموزشی درمانی تابعه طبق سند ملی سلامت و اسناد فراملی در عرصه سلامت و با حمایت از نخبگان و استعداد های درخشان با تلفیق دو حوزه آموزش و پژوهش مبتنی بر شواهد علمی در تربیت پزشکان عمومی مجرب و توانمند با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه ، پیشگام در میان دانشکده های ترازاول کشور باشیم.

 

رسالت :

دانشکده پزشکی علوم پزشکی گیلان در نظر دارد بر اساس اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و همچنین اسناد فراملی در راستای ارتقای سلامت جامعه کشور و منطقه فرامرزی و در راستای استقرار پزشکی عمومی پاسخگو با بهره مندی از اساتید و کارکنان توانمند، پیشتاز در بکار گیری فناوری های نوین و روشهای جدید آموزشی باشد تا موجبات تربیت پزشکان عمومی و متخصص، اخلاق مدار، توانمند برای پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه در کلیه حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی همراه با یادگیری مادام العمر را برای ارتقاء سطح سلامت جامعه فراهم نماید.مبانی ارزشی دانشکده پزشکی رشت عبارتند از:
رعایت اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای پزشکی
اصول دانش پژوهی
جامعه محوری
منشور حقوقی بیمار
به کارگیری نوآوری درآموزش و ارائه خدمات سلامت
استفاده ازآخرین پژوهشهای منطقه و دنیا
مشارکت با سایر حوزه های مرتبط با سلامت

 

توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان:
مهارتهای بالینی
مهارتهای برقراری ارتباط
مراقبت بیمار(تشخیص،درمان،بازتوانی)
ارتقای سلامت وپیشگیری درنظام سلامت ونقش پزشک درآن
پیشرفت فردی وفراگیری مستمر
تعهد حرفه ای، اخلاق وحقوق پزشکی
مهارت های تصمیم گیری،استدلال وحل مسئله

ذینفعان برنامه:
معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی دانشکده، معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی، مدیران گروههای آموزشی، معاونین آموزشی گروه های آموزشی ، کارشناسان گروه  های آموزشی مربوط کارورزی و کارآموزی ، دانشجویان پزشکی ، فارغ التحصیلان رشته پزشکی و کلیه آحاد مردم در جامعه ذینفعان برنامه می باشند.
نحوه اطلاع رسانی به ذینفعان :

سایت دانشکده پزشکی  

نصب اطلاعیه برنامه های آموزشی در بورد دانشکده پزشکی

اطلاع رسانی در شبکه های مجازی


دوره علوم پایه

ترم اول
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
-  0.3 2.2 مقدمات علوم تشریح

1019601

1019602

1
-
0.6 
1.8 علوم تشریح اسکلتی- عضلانی

1029601

1029602

2
-
 
0.8 فیزیولوژی سلول 11196 3
-
 
0.3 فیزیولوژی خون 11796 4
-
 
3 زبان انگلیسی عمومی 1796 5
-
 0.4
1.9 بیوشیمی ملکول- سلول

1209601

1209602

6
-
 
3 فارسی 1396 7
- 1 - تربیت بدنی1 1896 8
-
 
1.5 اصول خدمات سلامت 13396 9
-
0.5 
  آداب پزشکی1 14196 10
-
 
2 روانشناسی سلامت 114096 11

 
19/4 جمع

 

ترم دوم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
مقدمات علوم تشریح 0.2 0.5 علوم تشریح دستگاه تنفس

1059601

1059602

1
مقدمات علوم تشریح
 0.5
1 علوم تشریح دستگاه قلب وعروق

1049601

1049602

2
مقدمات علوم تشریح  0.5 1.5 علوم تشریح دستگاه گوارش

1069601

1069602

3
فیزیولوژی سلول
 
0.4 فیزیولوژی قلب

11129601

4
فیزیولوژی سلول
 
1.1 فیزیولوژی گردش خون 1159601 5
فیزیولوژی سلول
 
0.6 فیزیولوژی تنفس 1139601 6
فیزیولوژی سلول
 
0.6 فیزیولوژی گوارش 1169601 7
بیوشیمی مولکول-سلول  0.4 1.3 بیوشیمی دیسیپلین

12119601

12119602

8
زبان انگلیسی عمومی
 
3 زبان تخصصی پزشکی 1 14596 9

 -

 
2 اصول اپیدمیولوژی 13496 10

 
0.5   آداب پزشکی 2 14296 11

 -

 
2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 12196 12
-
 
2 اندیشه اسلامی 1 196 13
تربیت بدنی1 1 - تربیت بدنی 2 1996 14

 
19/5 جمع


 

ترم سوم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
مقدمات علوم تشریح
0.5 
1.2 علوم تشریح سروگردن

1039601

1039602

1
مقدمات علوم تشریح
 0.1
0.8 علوم تشریح سیستم حواس ویژه

1099601

1099602

2
مقدمات علوم تشریح
0.2 
0.2 علوم تشریح غدد درون ریز

1079601

1079602

3
مقدمات علوم تشریح
0.3 
0.8 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی

1109601

1109602

4
فیزیولوژی سلول
 
1.2 فیزیولوژی غدد وتولید مثل 1189601 5
فیزیولوژی سلول
 
0.7 فیزیولوژی کلیه 1199601 6
-
0.2 
1.8 فیزیک پزشکی 12696 7
-
 
2 اصول کلی تغذیه 12596 8
بیوشیمی ملکول -سلول وبیوشیمی دیسپلین
 
0.7 بیوشیمی هورمون ها 12296 9
بیوشیمی ملکول -سلول وبیوشیمی دیسپلین
 
0.2 بیوشیمی کلیه 12396 10
-
 0.5
  آداب پزشکی 3 14396 11
-
0.2 
1.8 ایمنی شناسی پزشکی

1319601

1319602

12
زبان تخصصی پزشکی 1
 
3 زبان تخصصی پزشکی 2 14696 13
اندیشه اسلامی 1
 
2 اندیشه اسلامی 2 296 14

 
18/6 جمع


 

ترم چهارم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
-
 
3 باکتری شناسی پزشکی 12796 1
-
 
2 انگل شناسی 12896 2
-
 
1 قارچ شناسی پزشکی 12996 3
-
 
1 ویروس شناسی پزشکی 130961 4
فیزیولوژی سلول
 
1.4 فیزیولوژی اعصاب وحواس ویژه 1149601 5
مقدمات علوم تشریح
 
1.9 علوم تشریح سیستم اعصاب 10896 6
-
 
0.5 آداب پزشکی 4 14496 7
-
 
2 تفسیرموضوعی قرآن 1496 8
-
 
2 آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) 396 9
-
 
2 انقلاب اسلامی ایران 996 10
-
 
2 فرهنگ وتمدن اسلام وایران 2196 11
  0.1   فیزیولوژی خون 1179602 12
  0.1   فیزیولوژی قلب 11129602 13
  0.1   فیزیولوژی تنفس 1139602 14
  0.1   فیزیولوژی غددوتولیدمثل 1189602 15
  0.1   فیزیولوژی کلیه 1199602 16
  0.1   هفیزیولوژی اعصاب وحواس ویژ  1149602  17
  0.1     فیزیولوژی گوارش  1169602  18
  0.1     فیزیولوژی گردش خون  1159602  19

 
19/9 جمع

 


دوره مقدمات بالینی

مقدمات بالینی 3

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

 

مقدمات بالینی 2

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

مقدمات بالینی 1

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

1

135961

آمار پزشکی

2

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

1

153961

پاتولوژی عملی

17

 

مجموع واحدهای مقطع مقدمات بالینی 6/47 واحد  به شرح ذیل می باشد   :                 

تعداد واحدهای تخصصی   5/26 واحد

تعداد واحدهای پایه  2 واحد

تعداد واحدهای تخصصی اختیاری شناور 3 واحد

تعداد واحدهای تخصصی شناور در مقدمات بالینی وکاراموزی   1 واحد

تعداد واحدهای پایه شناور  درمقدمات بالینی وکاراموزی  6 واحد

تعداد واحدهای پایه شناور  درمقدمات بالینی و علوم پایه   6 واحد

تعداد واحدهای عمومی 2 واحد

 


دوره کارآموزی

دوره کارآموزی شیوه قدیم

ترم یک کارآموزی

تعداد واحد نام درس
3 کارآموزی بالینی قلب
3 کارآموزی بالینی داخلی اعصاب
9 کارآموزی بالینی داخلی عمومی
3 کارآموزی بالینی داخلی عفونی
3 بیماریهای عفونی
2 پزشکی قانونی و مسمومیت ها
2 تاریخ و اخلاق پزشکی

 

ترم دو کارآموزی

تعداد واحد نام درس
6 کارآموزی بالینی جراحی عمومی
6 بیماریهای جراحی عمومی
1.7 جراحی اختصاصی ارتوپدی
3 کارآموزی بالینی جراحی ارتوپدی
0.9 جراحی اختصاصی ارولوژی
3 کارآموزی بالینی پوست
3 کارآموزی بالینی جراحی ارولوژی
0.7 جراحی اختصاصی بیهوشی
0.7 جراحی اختصاصی مغز و اعصاب

 

ترم سه کارآموزی

تعداد واحد نام درس
6 کارآموزی بالینی زنان و زایمان
4 بیماریهای زنان و زایمان
3 کارآموزی بالینی گوش و حلق و بینی
3 کارآموزی بالینی رادیولوژی
3 کارآموزی بالینی روانپزشکی
2 بیماریهای روانی

 

ترم چهار کارآموزی

تعداد واحد نام درس
3 کارآموزی بالینی چشم
9 کارآموزی بالینی اطفال
6 بیماریهای کودکان
2 بهداشت عمومی 5
2 کارآموزی  بهداشت

 


 

کارآموزی شیوه نوین

ترم یک
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 درس مقدمات بالینی کارآموزی بالینی قلب
3 -- کارآموزی بالینی رادیولوژی
6 -- کارآموزی بالینی داخلی عمومی1
3 -- کارآموزی بالینی داخلی عمومی2
6 مقدمات بالینی کارآموزی بالینی جراحی
5   بیماریهای جراحی
3   کارآموزی ارتوپدی
3   بیماریهای ارتوپدی
3   کارآموزی پوست
3   کارآموزی پزشکی اجتماعی
2   پزشکی قانونی
2   اخلاق پزشکی

 

ترم دو
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
6 درس مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای کودکان1
4 مقدمات بالینی بیماریهای کودکان
3 -- کارآموزی روانپزشکی
1.5 -- بیماری روانی
6 مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای زنان
4 مقدمات بالینی بیماریهای زنان
2 -- طب سنتی
3 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی بیماریهای گوش و حلق و بینی

 

ترم سه
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 -- کارآموزی بیماریهای کودکان2
1 -- بیماریهای کودکان2
3 مقدمات بالینی کارآموزی عفونی
2 -- بیماری عفونی
3 مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای زنان
1.5 مقدمات بالینی بیماریهای زنان
1.5 داخلی، جراحی کارآموزی ارولوژی
1 -- بیماریهای مجاری ادراری
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی بیهوشی
1.5 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی چشم
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی طب اورژانس
2 -- اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده

 

ترم چهار
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 -- کارآموزی بیماریهای کودکان2
1 -- بیماریهای کودکان2
3 مقدمات بالینی کارآموزی عفونی
2 -- بیماری عفونی
3 داخلی2، جراحی، کودکان2 کارآموزی اعصاب
1.5 مقدمات بالینی بیماریهای اعصاب
1.5 داخلی، جراحی کارآموزی ارولوژی
1 -- بیماریهای مجاری ادراری
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی بیهوشی
1.5 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی چشم
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی طب اورژانس
1 -- نسخه نویسی

 

کل واحد های کاراموزی (شیوه نوین)

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کارآموزی بیماریهای داخلی 1

6

3

19

کارآموزی بیماریهای گوش .حلق و بینی

3

2

کارآموزی بیماریهای داخلی 2

3

1.5

20

کارآموزی ارولوژی

1.5

3

کارآموزی بیماریهای قلب و عروق

3

1

21

بیماریهای مجاری ادراری وتناسلی

1

4

کارآموزی رادیولوژی

3

1.5

22

کارآموزی بیماریهای چشم

1.5

5

کارآموزی جراحی عمومی

6

1.5

23

کارآموزی طب اورزانس

1.5

6

بیماریهای جراحی عمومی

5

1.5

24

کارآموزی بیهوشی

1.5

7

کارآموزی ارتوپدی

3

3

25

کارآموزی بیماریهای عفونی

3

8

بیماریهای ارتوپدی

3

2

26

بیماریهای عفونی

2

9

اخلاق پزشکی

2

2

27

طب سنتی

2

10

پزشکی قانونی

 2

3

28

کارآموزی بیماریهای کودکان 2

3

11

کارآموزی بیماریهای  پوست

 3

1

29

بیماریهای کودکان 2

1

12

کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 3

3

30

کارآموزی بیماریهای اعصاب

3

13

کارآموزی بیماریهای کودکان 1

 6

1.5

31

بیماریهای اعصاب

1.5

14

بیماریهای کودکان 1

 4

2

32

اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده

2

15

کارآموزی روانپزشکی

 3

1

33

نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها

1

16

بیماریهای روانی

1.5

 

 

 

 

17

کارآموزی بیماریهای زنان و مامایی

6

 

 

 

 

18

بیماریهای زنان و مامایی

4

 

 

 

 

 

ترتیب گذراندن بخش ها در کارآموزی

 

ضمنادرس های تئوری در مقطع کارآموزی هم زمان با گذراندن بخش ها برگزارمیگردد.

الف
گروه ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم ماه هشتم ماه نهم ماه دهم
A داخلی داخلی قلب جراحی جراحی رادیو داخلی بهداشت کودکان کودکان
B داخلی داخلی قلب جراحی جراحی بهداشت داخلی رادیو کودکان کودکان
C داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی روان کودکان کودکان
D داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی پوست کودکان کودکان
E داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی پوست کودکان کودکان
F رادیو/ بهداشت جراحی جراحی ارتوپدی داخلی داخلی قلب داخلی کودکان کودکان
G پوست جراحی جراحی ارتوپدی داخلی داخلی رادیو قلب داخلی روان
H ارتوپدی جراحی جراحی پوست داخلی داخلی رادیو قلب داخلی روان
I قلب رادیو داخلی داخلی ارتوپدی جراحی جراحی داخلی روان ENT
J قلب رادیو داخلی داخلی ارتوپدی جراحی جراحی داخلی بهداشت ENT
K قلب ارتوپدی داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی داخلی بهداشت روان/ENT
L رادیو قلب داخلی داخلی بهداشت جراحی جراحی داخلی پوست زنان
M رادیو قلب داخلی داخلی بهداشت جراحی جراحی داخلی ارتوپدی زنان
N رادیو قلب داخلی داخلی ارتوپدی جراحی جراحی روان داخلی زنان
O بهداشت جراحی جراحی قلب داخلی داخلی پوست رادیو داخلی زنان

 

الف
گروه ماه یازدهم ماه دوازدهم ماه سیزدهم ماه چهاردهم ماه پانزدهم ماه شانزدهم ماه هفدهم ماه هجدهم ماه نوزدهم ماه بیستم ماه بیست و یکم
A ارتوپدی زنان زنان روان ENT کودکان پوست عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/طب اورژانس
B ارتوپدی زنان زنان روان ENT کودکان پوست عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/ طب اورژانس
C ارتوپدی زنان زنان ENT بهداشت کودکان ارولوژی/چشم پوست عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس
D روان زنان زنان ENT عفونی کودکان ارولوژی/چشم اعصاب ارتوپدی بهداشت بیهوشی/طب اورژانس
E روان زنان زنان ENT عفونی کودکان ارولوژی/چشم اعصاب ارتوپدی بهداشت بیهوشی/طب اورژانس
F زنان ENT کودکان کودکان عفونی ارولوژی/ چشم اعصاب کودکان پوست بیهوشی/طب اورزانس بهداشت
G کودکان کودکان بهداشت زنان زنان ارولوژی/ چشم کودکان اعصاب عفونی بیهوشی/طب اورژانس ENT
H کودکان کودکان ENT زنان زنان ارولوژی/ چشم کودکان عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس بهداشت
I کودکان کودکان بهداشت زنان زنان عفونی کودکان پوست بیهوشی/طب اورژانس ارولوژی/ چشم اعصاب
J کودکان کودکان روان زنان زنان عفونی کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/طب اورژانس پوست اعصاب
K کودکان کودکان روان/ ENT زنان زنان عفونی کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/طب اورژانس پوست اعصاب
L زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس عفونی کودکان ارتوپدی اعصاب روان
M زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم روان اعصاب کودکان عفونی بیهوشی/طب اورژانس پوست
N زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس عفونی کودکان پوست اعصاب بهداشت
O زنان ارتوپدی کودکان کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس عفونی کودکان روان اعصاب ENT

 

ب
گروه ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم ماه هشتم ماه نهم ماه دهم
A داخلی داخلی قلب جراحی جراحی رادیو داخلی بهداشت کودکان کودکان
B داخلی داخلی قلب جراحی جراحی بهداشت داخلی رادیو کودکان کودکان
C داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی روان کودکان کودکان
D داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی پوست کودکان کودکان
E داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی قلب داخلی پوست کودکان کودکان
F رادیو/بهداشت جراحی جراحی ارتوپدی داخلی داخلی قلب داخلی روان زنان
G پوست جراحی جراحی ارتوپدی داخلی داخلی رادیو قلب داخلی روان
H ارتوپدی جراحی جراحی رادیو داخلی داخلی بهداشت قلب داخلی روان
I قلب رادیو داخلی داخلی بهداشت/ پوست جراحی جراحی داخلی روان زنان
J قلب رادیو داخلی داخلی روان جراحی جراحی داخلی بهداشت زنان
K بهداشت ارتوپدی داخلی داخلی رادیو جراحی جراحی داخلی قلب روان/ENT
L رادیو قلب داخلی داخلی بهداشت جراحی جراحی داخلی پوست زنان
M رادیو قلب داخلی داخلی بهداشت جراحی جراحی داخلی ارتوپدی زنان
N رادیو قلب داخلی داخلی بهداشت جراحی جراحی داخلی ارتوپدی زنان

 

ب
گروه ماه یازدهم ماه دوازدهم ماه سیزدهم ماه چهاردهم ماه پانزدهم ماه شانزدهم ماه هفدهم ماه هجدهم ماه نوزدهم ماه بیستم ماه بیست و یکم
A ارتوپدی زنان زنان روان ENT کودکان پوست عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/طب اورژانس
B ارتوپدی زنان زنان روان ENT کودکان پوست عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/ طب اورژانس
C ارتوپدی زنان زنان ENT بهداشت کودکان ارولوژی/چشم پوست عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس
D روان زنان زنان ENT عفونی کودکان ارولوژی/چشم اعصاب ارتوپدی بهداشت بیهوشی/طب اورژانس
E روان زنان زنان ENT عفونی کودکان ارولوژی/چشم اعصاب بهداشت ارتوپدی بیهوشی/طب اورژانس
F زنان ENT کودکان کودکان عفونی ارولوژی/ چشم اعصاب کودکان پوست بیهوشی/طب اورزانس رادیو/ بهداشت
G کودکان کودکان بهداشت زنان زنان ارولوژی/ چشم کودکان اعصاب عفونی بیهوشی/طب اورژانس ENT
H کودکان کودکان ENT زنان زنان ارولوژی/ چشم کودکان عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس بهداشت
I زنان بهداشت/ پوست کودکان کودکان ENT عفونی کودکان پوست بیهوشی/طب اورژانس ارولوژی/ چشم اعصاب
J زنان ارتوپدی کودکان کودکان پوست عفونی کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/طب اورژانس ENT اعصاب
K کودکان کودکان روان/ ENT زنان زنان عفونی کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/طب اورژانس پوست اعصاب
L زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس عفونی کودکان روان اعصاب ارتوپدی
M زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم روان اعصاب کودکان عفونی بیهوشی/طب اورژانس پوست
N زنان ENT کودکان کودکان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس عفونی کودکان پوست اعصاب بهداشت

 

ج
گروه ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم ماه هشتم ماه نهم ماه دهم
A جراحی جراحی رادیو داخلی داخلی بهداشت داخلی قلب پوست ارتوپدی
B جراحی جراحی بهداشت داخلی داخلی پوست داخلی رادیو ارتوپدی روان
C ارتوپدی داخلی داخلی قلب جراحی جراحی داخلی پوست روان رادیو
D قلب داخلی داخلی پوست جراحی جراحی داخلی رادیو ارتوپدی بهداشت
E رادیو داخلی داخلی قلب جراحی جراحی داخلی بهداشت زنان زنان
F رادیو داخلی داخلی قلب جراحی جراحی داخلی بهداشت پوست روان
G بهداشت داخلی داخلی قلب جراحی جراحی داخلی پوست رادیو روان
H ارتوپدی قلب جراحی جراحی پوست داخلی داخلی داخلی روان بهداشت
I ارتوپدی قلب جراحی جراحی بهداشت داخلی داخلی داخلی رادیو پوست
J پوست قلب جراحی جراحی ارتوپدی داخلی داخلی داخلی بهداشت رادیو
K ارتوپدی قلب جراحی جراحی بهداشت داخلی داخلی داخلی رادیو روان
L رادیو ارتوپدی جراحی جراحی قلب داخلی داخلی داخلی ارولوژی/ چشم عفونی
M رادیو ارتوپدی جراحی جراحی قلب داخلی داخلی داخلی ارولوژی/ چشم پوست
N رادیو ارتوپدی جراحی جراحی قلب داخلی داخلی داخلی ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس

 

ج
گروه ماه یازدهم ماه دوازدهم ماه سیزدهم ماه چهاردهم ماه پانزدهم ماه شانزدهم ماه هفدهم ماه هجدهم ماه نوزدهم ماه بیستم ماه بیست و یکم
A کودکان کودکان کودکان روان زنان زنان ENT عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/طب اورژانس
B کودکان کودکان کودکان قلب زنان زنان ENT عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/طب اورژانس
C کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان ارولوژی/چشم اعصاب بیهوشی/ طب اورژانس بهداشت عفونی
D کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان عفونی اعصاب بیهوشی/ طب اورژانس ارولوژی/ چشم روان
E ارتوپدی ENT پوست کودکان کودکان کودکان اعصاب روان عفونی بیهوشی/ طب اورژانس ارولوژی/ چشم
F زنان زنان ارتوپدی کودکان کودکان کودکان اعصاب بیهوشی/ طب اورژانس عفونی ارولوژی/ چشم ENT
G زنان زنان ارتوپدی کودکان کودکان کودکان عفونی بیهوشی/ طب اورژانس ENT اعصاب ارولوژی/ چشم
H زنان زنان ENT کودکان کودکان کودکان بیهوشی/ طب اورژانس ارولوژی/ چشم رادیو عفونی اعصاب
I زنان زنان ENT کودکان کودکان کودکان بیهوشی/ طب اورژانس ارولوژی/ چشم اعصاب عفونی روان
J زنان زنان ENT کودکان کودکان کودکان روان ارولوژی/ چشم عفونی ارولوژی/ چشم اعصاب
K پوست ENT زنان زنان ارولوژی/ چشم عفونی کودکان کودکان کودکان بیهوشی/ طب اورژانس اعصاب
L بهداشت ENT زنان زنان بیهوشی/ طب اورژانس پوست کودکان کودکان کودکان اعصاب روان
M بهداشت ENT زنان زنان بیهوشی/ طب اورژانس روان کودکان کودکان کودکان اعصاب عفونی
N بهداشت پوست زنان زنان روان عفونی کودکان کودکان کودکان اعصاب ENT

 

د
گروه ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم ماه هشتم ماه نهم ماه دهم
A جراحی جراحی ارتوپدی رادیو پوست داخلی داخلی داخلی قلب روان
B جراحی جراحی بهداشت قلب رادیو داخلی داخلی داخلی پوست ارتوپدی
C جراحی جراحی قلب ارتوپدی پوست داخلی داخلی داخلی رادیو روان
D جراحی جراحی رادیو قلب ارتوپدی داخلی داخلی داخلی پوست بهداشت
E ارتوپدی داخلی جراحی جراحی رادیو داخلی داخلی داخلی بهداشت روان
F بهداشت قلب جراحی جراحی رادیو داخلی داخلی داخلی ارتوپدی عفونی
G قلب قلب داخلی داخلی داخلی جراحی جراحی رادیو روان پوست
H رادیو بهداشت داخلی داخلی داخلی جراحی جراحی قلب روان پوست
I رادیو ارتوپدی داخلی داخلی داخلی جراحی جراحی قلب بهداشت ENT
J قلب رادیو داخلی داخلی داخلی جراحی جراحی بهداشت روان ارتوپدی
K جراحی جراحی قلب ارتوپدی بهداشت داخلی داخلی داخلی رادیو ENT
L بهداشت قلب داخلی داخلی داخلی جراحی جراحی رادیو ارتوپدی ENT

 

د
گروه ماه یازدهم ماه دوازدهم ماه سیزدهم ماه چهاردهم ماه پانزدهم ماه شانزدهم ماه هفدهم ماه هجدهم ماه نوزدهم ماه بیستم ماه بیست و یکم
A کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان پوست عفونی اعصاب ارولوژی/چشم بیهوشی/طب اورژانس
B کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان عفونی بیهوشی/طب اورژانس اعصاب ارولوژی/چشم روان
C کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان ارولوژی/چشم پوست عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس
D کودکان کودکان کودکان ENT زنان زنان ارولوژی/چشم اعصاب عفونی روان بیهوشی/طب اورژانس
E کودکان کودکان کودکان عفونی زنان زنان پوست اعصاب ارولوژی/ چشم ENT بیهوشی/طب اورژانس
F زنان زنان کودکان کودکان کودکان کودکان اعصاب ارولوژی/ چشم روان بیهوشی/طب اورژانس پوست
G زنان زنان ENT کودکان کودکان کودکان ENT اعصاب عفونی بیهوشی/طب اورژانس ارولوژی/ چشم
H زنان زنان ارتوپدی کودکان کودکان کودکان ENT عفونی اعصاب بیهوشی/طب اورژانس ارولوژی/ چشم
I زنان زنان پوست کودکان کودکان کودکان عفونی روان بیهوشی/ طب اورژانس ارولوژی/ چشم اعصاب
J زنان زنان پوست کودکان کودکان کودکان ENT ارولوژی/ چشم بیهوشی/طب اورژانس عفونی اعصاب
K کودکان کودکان کودکان عفونی زنان زنان ارولوژی/ چشم بیهوشی/ طب اورژانس پوست اعصاب روان
L زنان زنان پوست کودکان کودکان کودکان ارولوژی/ چشم روان ارولوژی/ چشم عفونی بیهوشی/ طب اورژانس

دوره کارورزی

کارورزی

توضیحات

تعداد واحد

نام درس

کد درس

ردیف

 طول دوره 12 هفته

12

کارورزی بالینی کودکان

1251

1

 طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بهداشت

1253

2

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی نورولوژی

1257

3

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی پوست

1258

4

 طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی طب اورژانس

1299

5

 طول دوره 12 هفته

12

کارورزی بالینی داخلی

1279

6

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی عفونی

1259

7

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی مسمومیت

12991

8

 طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی قلب

1260

9

 طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی روانپزشکی

1256

10

 طول دوره 8 هفته

8

کارورزی بالینی جراحی عمومی

1262

11

 طول دوره 8 هفته

8

کارورزی بالینی زنان و زایمان

1252

12

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی چشم

1254

13

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی گوش و حلق و بینی

1255

14

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی ارتوپدی

1263

15

(انتخابی) طول دوره 4 هفته

4

کارورزی بالینی ارولوژی

1264

16

 

6

پایان نامه

1275

17

**طول دوره مقطع کارورزی 18 ماه میباشد**

 


برنامه گروه الف
ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان A
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان B
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان C
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت D
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس E
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  F
ENT ارتوپدی مسمومیت
 
 
 
برنامه گروه ب
ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم

ماه پنجم

ماه چهارم

ماه سوم

ماه دوم

ماه اول

زیرگروه
طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی A
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی B
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی C
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی D
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی E
پوست اورولوژی ENT  مسمومیت
کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب F
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت

 

 برنامه گروه ج
ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  A
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  B
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم C
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی D
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان E
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان F
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی

طول دوره مرحله کارورزی 18 ماه می باشد.

تعداد واحدهای الزامی مقطع کارورزی: 56 واحد

بخش های انتخابی به شرح ذیل می باشند:

کارورزی نورولوژی/ پوست

کارورزی ارتوپدی/ ارولوژی

کارورزی عفونی/ مسمومیت

کارورزی چشم/ گوش، حلق و بینی

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401