فریده حسینی

مربی

بازنشسته سال 1399

 

دکتر روح الله گازر

دانشیار، دکترای ph.D علوم تشریحی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: rouhollahgazor@yahoo.com

بازنشسته سال 1400

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن 1400