دکتر کامران عزتی

مدیر گروه و دانشیار دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

دکتر علی اصغر نورسته

استاد دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

دکتر سروناز کریمی

استادیار دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

صائمه خانی

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

سمیه آذرنیا

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

سیدمسعود جارچیان

 کارشناس ارشد فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

سحر سادات منصوری

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:


 

آخرین بروز رسانی : 10 شهریور 1400