اعتباربخشی آموزشی :

برنامه اعتباربخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات مؤثر پزشکی را فراهم می‌نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل‌های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت‌های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیرساخت‌های پژوهشی بویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است.

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است؛ استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. اعتباربخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود.

خط مشی مراقبت‌های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می‌شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتباربخشی را تشکیل می‌دهد.

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترین حقوق انسان‌ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها هنگام دریافت خدمات است.

فواید اعتبار بخشی:

  •  تغییر رفتار ایجاد می‌کند.

  • تعهد را به کیفیت بالا می‌برد.

  •  ارتباطات را درمحیط آموزشی تقویت می‌کند.

  • مشارکت یا collaboration را تقویت می‌کند.

حوزه 1: رسالت و اهداف حوزه4: دانشجویان حوزه 7: ارزشیابی دوره
حوزه 2 : برنامه آموزشی حوزه 5: هیأت علمی حوزه 8: مدیریت عالی و اجرایی
حوزه 3: ارزیابی دانشجو حوزه 6: منابع آموزشی حوزه 9: بازنگری مستمر

 

آخرین بروز رسانی : 07 دی 1401