رقیه حسن پور

رییس اداره حسابداری

شرح وظایف

Email: roghaiehassanpour@yahoo.com
 

اندیشمند نوری

کارشناس رسیدگی و کارشناس تعهدی

شرح وظایف

Email: roghaiehassanpour@yahoo.com

 

رضا خادم عاقلی

کارشناس دریافت و پرداخت

شرح وظایف

Email: r.agheli@yahoo.com

 

حسین خوش سرور

کارشناس امین اموال

شرح وظایف

 

شماره تماس: 013-33690099 داخلی 107

آخرین بروز رسانی : 04 بهمن 1401