آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مقطع تعداد دانشجویان
کارشناسی ارشد علوم تشریح 90 3
کارشناسی ارشد علوم تشریح 91 4
کارشناسی ارشد علوم تشریح 92 6
کارشناسی ارشد علوم تشریح 93 5

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400