آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مقطع تعداد دانشجویان
کارشناسی ارشد فیزیولوژی 90 3
کارشناسی ارشد فیزیولوژی  91 3
کارشناسی ارشد فیزیولوژی  92 6
کارشناسی ارشد فیزیولوژی  93 7

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400