حیطه ارزشیابی(evaluation ):

مسئول واحد:

 

اعضا:

 

1.فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه

2.شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند فعلی با استفاده از بازخورد اساتید و دانشجویان 

3.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف

4.بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور

5.ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی

6.ارزشیابی دروس و برنامه های آموزشی

7.ارزشیابی شیوه های تدریس دروس تئوری

8.ارزشیابی اعضاء هیأت علمی در گروه های آموزشی

9.اثربخشی ارزشیابی اساتید در کیفیت تدریس ارائه شده

10.مقایسه شیوه های ارزشیابی متداول با شیوه های نوین ارزشیابی دانشجو(دروس نظری، عملی و بالینی) 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400