استانداردهای ملی دوره دکترای عمومی پزشکی

حوزه یک(رسالت و اهداف) حوزه دو(برنامه آموزشی) حوزه سه(ارزیابی دانشجو) حوزه چهار(دانشجویان) حوزه پنج(هیئت علمی) حوزه شش(منابع آموزشی) حوزه هفت(ارزشیابی دوره) حوزه هشت(مدیریت عالی و اجرایی)
پ-1-1-1 پ-1-1-2 پ-5-2-2 پ-1-1-3 پ-1-1-4 پ-4-2-4 پ-1-1-5 پ-3-2-5 پ-1-1-6 پ-1-4-6 پ-1-1-7 پ-1-1-8 پ-2-3-8
پ-2-1-1 پ-2-1-2 پ-1-3-2 پ-2-1-3 پ-2-1-4 پ-5-2-4 پ-2-1-5 پ-4-2-5 پ-2-1-6 پ-2-4-6 پ-2-1-7 پ-2-1-8 پ-1-4-8
پ-3-1-1 پ-3-1-2 پ-2-3-2 پ-3-1-3 پ-3-1-4 پ-6-2-4 پ-3-1-5 پ-5-2-5 پ-3-1-6 پ-3-4-6 پ-3-1-7 پ-3-1-8 پ-2-4-8
پ-1-2-1 پ-1-2-2 پ-1-4-2 پ-4-1-3 پ-1-2-4 پ-7-2-4 پ-4-1-5 پ-6-2-5 پ-1-2-6 پ-4-4-6 پ-4-1-7 پ-1-2-8 پ-3-4-8
ترجیحی پ-1-1-3 پ-2-2-2 پ-2-4-2 پ-5-1-3 پ-2-2-4 پ-1-3-4 پ-1-2-5 پ-7-2-5 پ-1-3-6 پ-1-5-6 پ-1-2-7 پ-1-3-8 پ-1-5-8
  پ-3-2-2 پ-3-4-2 پ-6-1-3 پ-3-2-4   پ-2-2-5   پ-2-3-6 پ-2-5-6      
  پ-4-2-2 پ-4-4-2 پ-7-1-3 ترجیحی-پ-1-1-4       پ-3-3-6 پ-1-6-6      
  ترجیحی-پ-1-1-2 ترجیحی-پ-2-3-1   ترجیحی-پ-2-1-4                
  ترجیحی-پ-1-2-2  ترجیحی-2-3-3                    
  ترجیحی-پ-2-3-2 ترجیحی-2-4-1                    

 

آخرین بروز رسانی : 08 بهمن 1401